Rekening houden met dieren en planten op Het Westerhonk

04-04-2018

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse planten- en diersoorten.  In deze wet is vastgelegd dat bedrijven die in hun werk planten en dieren tegen kunnen komen moeten gaan werken volgens een gedragscode, waarbij gecertificeerde medewerkers inventariseren en monitoren.  Hans en Steven, begeleiders op Het Westerhonk, hebben de opleiding ‘Inventariseren en monitoren volgens de natuurwet 2017’ gevolgd en zijn gecertificeerd. Zij  brengen de flora en fauna van ons park  in kaart en toetsen van te voren of bij werkzaamheden in het groen of aan het water de natuurwet niet  wordt overschreden. Dit kan resulteren in het aanpassen of uitstellen van plannen. Steven, begeleider op Duinboerderij de Willemshoeve, vertelt hierover.  

Wat is er veranderd met de nieuwe natuurwet?

Steven: “Vroeger had je drie natuurwetten, nu nog maar één. Als je iets wilden doen op het terrein moest je altijd een vergunning aanvragen, dat kost tijd. Met de nieuwe natuurwet heeft Het Westerhonk vrijstelling gekregen om veel werkzaamheden in het groen zonder vergunning te kunnen uit voeren als er gecertificeerde medewerkers zijn die weten wat wel en niet mag. Bij bijvoorbeeld bomenkap of nieuwbouw inventariseren Hans en ik met welke flora en fauna er rekening gehouden moet worden en hoe we hier mee om moeten gaan.”

Kun je hier wat voorbeelden van noemen?

Steven: “We hebben op Het Westerhonk veel verschillende planten- en diersoorten, dus een goede natuurbescherming is belangrijk. Bij bomenkap kijken we bijvoorbeeld of er vleermuizen, bijzondere insecten of broedvogels zitten. We hebben pas nog een boom moeten laten staan omdat een zwarte kraai een nest aan het bouwen was. Deze mag pas na het broedseizoen gekapt worden.

Bij de sloop van een gebouw moeten we altijd inventariseren of er vleermuizen aanwezig zijn. Deze zitten vaak in de spouw en mogen niet verstoord worden. Als we denken dat er vleermuizen zitten moeten we een gespecialiseerd bedrijf laten komen om te laten vasttsellen om welk soort het gaat. Het soort vleermuizen is het best  te herkennen aan zijn geluid. Dat is voor de mens niet hoorbaar. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig. Vervolgens  hangt het  van de soort af welke maatregelen er genomen moeten worden.

Als er op een plek waar gekapt moet worden of nieuwbouw moet komen , een nest van een roofvogel zit  mag deze plek volgens de natuurwet vijf jaar na het laatste broedgeval niet verstoord  worden. Hierdoor moeten  bouwplannen soms  aangepast worden.”

Worden er maatregelen getroffen als je je niet aan de natuurwet houdt?

Steven: "Tegenwoordig kun je bij overtreding rekenen op een boete van  € 10.000,- tot € 100.000,- waarbij de uitvoerder persoonlijk aansprakelijk is. Dus als ik een boom omkap waar een nest in zit, is de boete voor mij. Er was  vorig voorjaar ergens in Nederland een aannemer die vogelnesten had kapot gemaaid met zijn trekker. De boete hiervoor was volgens de natuurwet € 75.000,- per nest.”

Zijn andere collega’s die op Het Westerhonk werkzaamheden uitvoeren ook op de hoogte van de natuurwet?

Steven: “Het management en uitvoerende afdelingen zoals Vastgoed, Facilitair en Terrein & Groen gaan eind maart een training volgen waarbij ze geïnformeerd worden over de nieuwe regels van de natuurwet.

Mag je ook recreanten op het terrein aanspreken?

Steven: “We willen het park openstellen voor dagrecreatie, wat betekent dat er steeds meer mensen over het terrein lopen. Om de leefomgeving voor iedereen prettig te kunnen houden moet je kunnen handhaven. Wij spreken mensen wel aan, maar ze nemen niet altijd iets van ons aan. Daar zouden we eigenlijk  een BOA in het groen voor moeten hebben. Dit zijn boswachters die mensen aan mogen spreken op alles wat met de natuur te maken heeft, zoals het niet opruimen van hondenpoep, auto’s parkeren waar het niet mag of paardrijden op het gras. Zij mogen hier ook bekeuringen voor uitdelen. We willen toch allemaal dat Het Westerhonk een mooi, groen park blijft waar cliënten, medewerkers en bezoekers kunnen genieten van de natuur!” 

Rekening houden met dieren en planten op Het Westerhonk

Deel deze pagina op: